Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

Progimnazijos taryba yra aukščiausioji Progimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Už savo veiklą Taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams.

Progimnazijos tarybos funkcijos:
 • teikia siūlymus dėl Progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • pritaria Progimnazijos strateginiam planui, metiniam ir ugdymo planams, Progimnazijos nuostatams, darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems progimnazijos direktoriaus;
 • teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui dėl Progimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Progimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;
 • svarsto Progimnazijos lėšų naudojimo klausimus;
 • išklauso Progimnazijos metinės veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Progimnazijos direktoriui dėl Progimnazijos veiklos tobulinimo;
 • teikia siūlymus Kretingos rajono savivaldybės tarybai dėl Progimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
 • svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Progimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui;
 • teikia siūlymus dėl Progimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Progimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • pasirenka Progimnazijos veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką, analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo;
 • svarsto Progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;
 • atlieka visuomeninę Progimnazijos valdymo priežiūrą.

Taryba sudaroma iš mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių ir vietos bendruomenės atstovų.

Progimnazijos tarybos sudėtis
Mokinių atstovai:
Živilė Bružaitė, 8c klasė
Livija Urbanaitytė, 7c klasė
Sofia Holland, 6b klasė
Mila Kakštytė, 8c klasė
Sandra Vaičiūtė, 8a klasė

Mokytojų atstovai:
Reda Petrulienė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja, pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Julija Irena Šližienė, biologijos mokytoja metodininkė, gamtos, tiksliųjų ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Marija Šaltmerienė, technologijų mokytoja ekspertė, meninio, dorinio ugdymo ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Aldona Petrulienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė, kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė
Elvyra Jurkienė, matematikos mokytoja metodininkė, progimnazijos profesinės sąjungos pirmininkė
 
Tėvų komiteto atstovai:

Ričardas Kašėta
Reda Kasnauskė
Sandra Skersienė
Jurgita Tertelienė
Renata Paulikienė

 

 

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt

šį projektą remia Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas__________________________
 
KK projekto logo

„Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Veiklos tobulinimo planas

Projekto veiklų viešinimas

__________________________

1 

Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis"

IKT koordinatorius
Mindaugas Razma
tel. 8 698 12458
el. paštas mindaugas.razma@daujotomokykla.lt
Informatika pradiniame ugdyme
1
__________________

 


__________________

___________________
Lietuvos mokyklų žaidynes
___________________

___________________

___________________
Informacija apie projektą
___________________
Lyderiu laikas
Informacija apie projektą
___________________
VšĮ Švietimo tinklas
Saugesnis Internetas
Drąsinkime ateitį
Nacionalinis egzaminų centras
___________________
LT banner2 7454
___________________
Limk
____________________
Aikos
___________________