Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

Progimnazijos taryba yra aukščiausioji Progimnazijos savivaldos institucija, atstovaujanti mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Už savo veiklą Taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams.

Progimnazijos tarybos funkcijos:
 • teikia siūlymus dėl Progimnazijos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
 • pritaria Progimnazijos strateginiam planui, metiniam ir ugdymo planams, Progimnazijos nuostatams, darbo  tvarkos taisyklėms, kitiems Progimnazijos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems progimnazijos direktoriaus;
 • teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui dėl Progimnazijos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Progimnazijos vidaus struktūros tobulinimo;
 • svarsto Progimnazijos lėšų naudojimo klausimus;
 • išklauso Progimnazijos metinės veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Progimnazijos direktoriui dėl Progimnazijos veiklos tobulinimo;
 • teikia siūlymus Kretingos rajono savivaldybės tarybai dėl Progimnazijos materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
 • svarsto mokytojų metodinės tarybos, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Progimnazijos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Progimnazijos direktoriui;
 • teikia siūlymus dėl Progimnazijos darbo tobulinimo, saugių mokinių ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Progimnazijos materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • pasirenka Progimnazijos veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką, analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo;
 • svarsto Progimnazijos direktoriaus teikiamus klausimus;
 • atlieka visuomeninę Progimnazijos valdymo priežiūrą.

Taryba sudaroma iš mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, mokinių ir vietos bendruomenės atstovų.

Progimnazijos tarybos sudėtis
 

Mokinių komiteto atstovai:


 • Austėja Markvaldaitė, 8b klasės mokinė,
 • Karolina Mažrimaitė, 8b klasės mokinė,
 • Saulė Kvasaitė, 8b klasės mokinė,
 • Laura Žebrauskaitė, 8c klasės mokinė.

Mokytojų atstovai:

 • Aiva Raciuvienė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja, pradinio ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
 • Aldona Petrulienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė, kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
 • Zita Zubienė, matematikos mokytoja metodininkė, gamtos, tiksliųjų ir socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
 • Eglė Genčiuvienė, vyr. logopedė, pagalbos mokiniui specialistų metodinės grupės pirmininkė;
 • Marija Šaltmerienė, technologijų mokytoja ekspertė, meninio, dorinio ugdymo ir kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė;
 • Jūratė Lukauskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė, 5-8 klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė.

Tėvų komiteto atstovai:

 • Ričardas Kašėta, progimnazijos tarybos pirmininkas;
 • Reda Kasnauskė, progimnazijos tarybos pirmininko pavaduotoja;
 • Algimantas Gedvilas, narys;
 • Andrius Neverauskas, narys;
 • Sandra Skersienė, narė;
 • Jurgita Tertelienė, narė.

Bendruomenės atstovas:

 • Elvyra Jurkienė, Marijono Daujoto progimnazijos profesinės sąjungos pirmininkė.
Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt

 Pamoka  Pamokų, pertraukų laikas 
1.  8.00 8.45 
2.  8.55 9.40 
3.  9.55 10.40 
4.  10.55 11.40 
5.  12.10 12.55 
6.  13.00 13.45
7.  13.50 14.35 
Informatika pradiniame ugdyme
1
__________________

 


„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)

__________________

___________________
Lietuvos mokyklų žaidynes
___________________

___________________

___________________