Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – rūpintis mokiniui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias mokinio galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su mokinio gerove susijusias funkcijas.

Vaiko gerovės komisija

Rita Stančienė, vyr. socialinė pedagogė – Komisijos pirmininkė 
Eglė Genčiuvienė, vyr. logopedė – Komisijos pirmininko pavaduotoja
Šarūnė Galinienė vyr. specialioji pedagogė, vyr. logopedė – Komisijos sekretorė
Komisijos nariai:
Vilija Lupeikienė, socialinė pedagogė
Loreta Alonderienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Raimunda Viskontienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Janina Mickuvienė, vyr. specialioji pedagogė

Gerdauskytė Neringa, psichologas
Julija Irena Šližienė, klasės vadovė
Valentina Bružienė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas

Kretingos Marijono Daujoto pagrindinė mokykla
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt