Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

2019 METŲ VEIKLOS PRIORITETAS, TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

Prioritetas – mokinių pasiekimų gerinimas.

Tikslas – mokinių pasiekimų gerinimas, kuriant pozityvią ugdymosi aplinką, tobulinant mokymosi organizavimą ir bendruomenės mokymąsi komandomis.

Uždaviniai:

Gerinti mikroklimatą progimnazijoje, kuriant dialogo ir susitarimų kultūrą;

Tobulinti mokymosi procesą, siekiant kiekvieno mokinio pažangos;

Kurti mokymosi pagalbos mokiniui teikimo sistemą;

Skatinti lyderystę ir veikimą komandomis.

 

 

 

 

2018 METŲ VEIKLOS PRIORITETAS, TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Prioritetas – mokinių pasiekimų gerinimas.
Tikslas – siekti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos ir pasiekimų, atsižvelgiant
į individualias ugdymo(si) galimybes.
Uždaviniai:
Diferencijuoti ugdymo turinį skirtingų poreikių ir gebėjimų mokiniams.
Tobulinti mokinio individualios pažangos stebėsenos sistemą.
Tobulinti mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymą.
Telkti mokyklos bendruomenę veiksmingam bendradarbiavimui ir lyderystei.

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt
IKT kordinatorius
Mindaugas Razma
tel. 8 698 12458
el. paštas mindaugas.razma@daujotomokykla.lt