Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

2021 METŲ VEIKLOS PRIORITETAS, TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

Prioritetas - ugdymo(si) proceso kokybės gerinimas.


Tikslas –  tobulinti mokymo(si) organizavimą, siekiant kiekvieno mokinio pažangos.

Uždaviniai:
Tobulinti mokinių socialinį emocinį ugdymą (SEU).
Pritaikyti ugdymo turinį skirtingų gebėjimų mokiniams.
Telkti mokyklos bendruomenę veiksmingam bendradarbiavimui ir lyderystei.
Kurti edukacines aplinkas mokinių aktyviam ugdymuisi ir poilsiui.

 

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt

šį projektą remia Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas__________________________
 
KK projekto logo

„Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Veiklos tobulinimo planas

Projekto veiklų viešinimas

__________________________

1 

Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis"

IKT koordinatorius
Mindaugas Razma
tel. 8 698 12458
el. paštas mindaugas.razma@daujotomokykla.lt
Informatika pradiniame ugdyme
1
__________________

 


__________________

___________________
Lietuvos mokyklų žaidynes
___________________

___________________

___________________
Informacija apie projektą
___________________
Lyderiu laikas
Informacija apie projektą
___________________
VšĮ Švietimo tinklas
Saugesnis Internetas
Drąsinkime ateitį
Nacionalinis egzaminų centras
___________________
LT banner2 7454
___________________
Limk
____________________
Aikos
___________________