Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

2020 METŲ VEIKLOS PRIORITETAS, TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

Prioritetas – mokinių pasiekimų gerinimas.

Tikslas – gerinti mokinių mokymosi pasiekimus, siekiant mokinio individualios pažangos.

Uždaviniai:
Gerinti mikroklimatą progimnazijoje, kuriant dialogo ir susitarimų kultūrą.
Tobulinti pamokos kokybę siekiant kiekvieno mokinio pažangos.
Tobulinti bendradarbiavimą, teikiant pagalbą mokiniui.

 

 

 

 

2018 METŲ VEIKLOS PRIORITETAS, TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Prioritetas – mokinių pasiekimų gerinimas.
Tikslas – siekti kiekvieno mokinio asmeninės pažangos ir pasiekimų, atsižvelgiant
į individualias ugdymo(si) galimybes.
Uždaviniai:
Diferencijuoti ugdymo turinį skirtingų poreikių ir gebėjimų mokiniams.
Tobulinti mokinio individualios pažangos stebėsenos sistemą.
Tobulinti mokinių socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymą.
Telkti mokyklos bendruomenę veiksmingam bendradarbiavimui ir lyderystei.

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt

šį projektą remia Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas__________________________
 
KK projekto logo

„Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

__________________________

1 

Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis"

IKT koordinatorius
Mindaugas Razma
tel. 8 698 12458
el. paštas mindaugas.razma@daujotomokykla.lt
Informatika pradiniame ugdyme
1
__________________

 


__________________

___________________
Lietuvos mokyklų žaidynes
___________________

___________________

___________________
Informacija apie projektą
___________________
Lyderiu laikas
Informacija apie projektą
___________________
VšĮ Švietimo tinklas
Saugesnis Internetas
Drąsinkime ateitį
Nacionalinis egzaminų centras
___________________
LT banner2 7454
___________________
Limk
____________________
Aikos
___________________