Neįgaliesiems: Didinti tekstą | mažinti

INFORMACIJA ABONENTAMS

BENDROSIOS NAUDOJIMOSI BIBLIOTEKA TAISYKLĖS

 

1. BENDROJI DALIS

1.1. Bibliotekos fondai yra mokyklos turtas, saugomas valstybės įstatymų numatyta tvarka. Mokyklos biblioteka turi teisę naudotis visi mokyklos mokiniai, darbuotojai, mokinių tėvai, buvę mokiniai.

1.2. Biblioteka garantuoja kiekvienam skaitytojui teikiamos informacijos išsamumą, spaudinių ir kitų dokumentų, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją, prieinamumą.

1.3. Naudojimasis biblioteka yra nemokamas.

2. SKAITYTOJŲ IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO ORGANIZAVIMAS

2.1. Asmenys, norėdami naudotis bibliotekoje saugomais spaudiniais ir kitais dokumentais, privalo užsiregistruoti bibliotekoje

2.2. Registracija bibliotekoje yra nemokama.

2.3. Registruodamasis darbuotojas arba mokinys pateikia informaciją, kuri reikalinga skaitytojo formuliarui užpildyti, o mokinių tėvai ir buvę mokiniai pateikia pasą.

2.5. Mokyklos bibliotekoje mokiniai gali būti registruojami pagal mokymo įstaigos patvirtintą mokinių sąrašą.

2.6. Kiekvienas skaitytojas yra supažindinamas su naudojimosi biblioteka taisyklėmis ir įsipareigoja jas vykdyti, pasirašydamas skaitytojo formuliare.

2.7. Bibliotekos lankytojas – kiekvienas asmuo, apsilankęs bibliotekoje, nepaisant jo apsilankymo tikslo (paimti arba grąžinti spaudinį ar kitą iš bibliotekos paskolintą dokumentą, pratęsti jo grąžinimo terminą, gauti informaciją, aplankyti parodą, dalyvauti bibliotekos organizuotame renginyje ir pan.).

2.8. Skaitytojai ir lankytojai apskaitomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos standartu “Bibliotekos fondo ir darbo apskaitos vienetai”. Dėl didelio apsilankymų skaičiaus gali būti atliekamas atrankinis lankytojų skaičiavimas.

3. SKAITYTOJŲ IR LANKYTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA

3.1. Skaitytojai ir lankytojai bibliotekoje aptarnaujami abonemente, skaitykloje.

3.2. Skaitytojas į namus gali gauti ne daugiau 5 spaudinių ir ne ilgesniam kaip 30 dienų laikotarpiui (vaikams iki 16 metų – 15 dienų laikotarpiui).

3.3. Reti ir vertingi, informaciniai leidiniai, kartografiniai, vaizdiniai, elektroniniai dokumentai į namus neišduodami. Jais galima naudotis tik skaitykloje.

3.4. Vadovėliai išduodami vieneriems mokslo metams, metodinė – pedagoginė literatūra išduodama tik tuo atveju, jeigu bibliotekoje yra 2 ir daugiau egzempliorių.

Naujausi periodiniai leidiniai į namus neišduodami.

3.5. Skaitytojo prašymu naudojimosi spaudiniais ir kitais dokumentais terminas gali būti pratęstas, jeigu jų nereikalauja kiti skaitytojai;

3.6. Ne mokyklos bendruomenės nariai biblioteka naudojasi tik sumokėję piniginį užstatą, kurio dydį, atsižvelgdama į leidinio vertę ar galimybę įsigyti kitą, nustato bibliotekos vedėja.

3.7. Skaitytojas savo formuliare pasirašo už kiekvieną spaudinį ar kitą dokumentą. Juos grąžinus, tokia pat tvarka matant skaitytojui formuliare pasirašo bibliotekininkas.

3.8. Spaudinių ir kitų dokumentų išdavimas apskaitomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos standartu “Bibliotekos fondo ir darbo apskaitos vienetai”.

4. SKAITYTOJO TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

4.1. Skaitytojas turi teisę:

4.1.1. gauti iš bibliotekos fondo spaudinius ir kitus dokumentus laikinam naudojimuisi namuose arba skaitykloje;

4.1.2. gauti išsamią informaciją apie bibliotekos fondą ir jos teikiamas paslaugas;

4.1.3. užsakyti bibliotekoje nesančius spaudinius

4.1.4. pateikti užklausą žodžiu, raštu, telefonu ar elektroniniu paštu;

4.1.5. užsakyti leidinių kopijas;

4.1.6. lankytis bibliotekoje rengiamose parodose ir kituose renginiuose;

4.1.7. pareikšti savo nuomonę raštu ar žodžiu apie bibliotekos darbą ir jos teikiamas paslaugas.

4.2. Skaitytojas privalo:

4.2.1. tausoti ir saugoti bibliotekos spaudinius ir kitus dokumentus, negadinti bibliotekos inventoriaus;

4.2.2. neišnešti spaudinių ir kitų dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei spaudiniai ir kiti dokumentai neįrašyti į skaitytojo formuliarą;

4.2.3. nustatytu laiku grąžinti paimtus spaudinius ir kitus dokumentus arba pratęsti naudojimosi jais terminą;

4.2.4. neardyti, nekeisti bibliotekos fondų sustatymo tvarkos;

4.2.5. pasikeitus asmens dokumentų duomenims (pavardei, gyvenamajai vietai ir pan.), nedelsiant informuoti bibliotekininką;

4.2.6. bibliotekos patalpose laikytis tvarkos: netrukdyti dirbti kitiems skaitytojams ir bibliotekininkams.

4.3. Skaitytojo atsakomybė:

4.3.1. už pamestas ar sugadintas knygas ir vadovėlius skaitytojas bibliotekai grąžina tokį pat arba leidinio vertę atitinkantį kitą spaudinį.

4.3.2. už nepilnamečių skaitytojų prarastus arba nepataisomai sugadintus spaudinius ir kitus dokumentus atsako tėvai ar globėjai;

4.3.3. baigęs mokyklą arba dėl kokių nors priežasčių nutraukęs mokymąsi, mokinys ir iš darbo išeinantis mokyklos bendruomenės narys, privalo atsiskaityti su biblioteka;

4.3.4. tyčia sugadinęs bibliotekos turtą privalo atlyginti padarytą žalą, o įvykdęs kitus naudojimosi biblioteka taisyklių pažeidimus, skaitytojas įspėjamas dėl netinkamo elgesio, gali būti informuota darbovietė, mokymo įstaiga, tėvai ar globėjai;

4.3.5. bibliotekos skaitytojams, nesilaikantiems arba pažeidusiems bibliotekoje nustatytą tvarką ar naudojimosi biblioteka taisykles, mokyklos vadovo įsakymu terminuotam laikui gali būti atimta teisė naudotis biblioteka.

Kretingos Marijono Daujoto progimnazija
Vilniaus g.12, LT-97108 Kretinga
Tel: 8 657 161 15
El. p.: 
info@daujotomokykla.lt

šį projektą remia Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas__________________________
 
KK projekto logo

„Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Veiklos tobulinimo planas

Projekto veiklų viešinimas

__________________________

1 

Socialinio ir emocinio ugdymo programa finansuojama projekto ,,Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-03-0001 lėšomis"

IKT koordinatorius
Mindaugas Razma
tel. 8 698 12458
el. paštas mindaugas.razma@daujotomokykla.lt
Informatika pradiniame ugdyme
1
__________________

 


__________________

___________________
Lietuvos mokyklų žaidynes
___________________

___________________

___________________
Informacija apie projektą
___________________
Lyderiu laikas
Informacija apie projektą
___________________
VšĮ Švietimo tinklas
Saugesnis Internetas
Drąsinkime ateitį
Nacionalinis egzaminų centras
___________________
LT banner2 7454
___________________
Limk
____________________
Aikos
___________________