Spausdinti

Mokytojų metodinės veiklos tikslas – sudaryti sąlygas nuolat tobulinti kvalifikaciją ir kompetenciją, reflektuoti savo darbą, ieškoti iškilusių problemų sprendimų, aptarti ir skleisti gerąją patirtį, plėtoti pedagoginę saviraišką ir kūrybiškumą, įgyvendinti inovacijas, siekti ugdymo kokybės.

Mokykloje metodinė veikla organizuojama vadovaujantis Kretingos Marijono Daujoto progimnazijos nuostatų, patvirtintų  Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 22 d. sprendimu Nr. T2-41, patvirtintomis Pedagogų profesinės raidos centro direktoriaus 2009 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 1.18-71 „Dėl rekomendacijų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų metodinei veiklai organizuoti patvirtinimo“.

Metodinės veiklos organizavimas


Metodinės veiklos kryptys